№001 - Досліджуємо форми об’єктів

Очікування: учень вміє розрізняти геометричні фігури, пов’язує їх з предметами, що його оточують, використовує слова над, під, між, угорі, внизу, по центру, попереду, позаду, ліворуч, праворуч при описі їх розташування у просторі.

№002 - Вивчаємо геометричні фігури. Встановлюємо просторові відношення.

Мета: актуалізувати назви геометричних фігур: точка, пряма, крива; навчити зображувати       на папері   точку, пряму, криву; актуалізувати вміння орієнтуватись у       розміщенні         предметів у         просторі (вгорі, внизу, ліворуч, праворуч, попереду, позаду, посередині        тощо). Уточнити розуміння учнями термінів, які вказують    напрямок   або    місце розміщення: попереду, позаду, між;      термінів, ...

№003 - Вивчаємо геометричні фігури: промінь, відрізок, ламана

Мета: актуалізувати назви геометричних       фігур: трикутник, чотирикутник, п’ятикутник, шестикутник; ознайомити з відрізком, променем, ламаною, із замкненими та незамкненими лініями; систематизувати назви многокутників за кількістю відрізків, що складають замкнену   ламану – їх межу; навчити зображувати на папері   промінь, відрізок, визначати точки,       які належать і не належать даній фігурі...

№004 - Досліджуємо ознаки об’єктів: розмір, колір, форма.

Очікування: учень визначає схожі та відмінні ознаки об’єктів, називає геометричні фігури, описує їх та здатний згрупувати фігури за спільними ознаками та на основі продемонстрованих фігур; методом прибирання елементів, утворити відповідні групи зі спільними ознаками.

№005 - Досліджуємо ознаки, пов’язані з величиною

Мета: формувати        прийоми розумових дій порівняння, узагальнення і класифікації, актуалізувати й        уточнити уявлення учнів про        ознаки предметів, пов’язані з величиною:         довжина, ширина, висота, товщина тощо; закріпити вміння визначати спільні та відмінні ознаки на         основі зіставлення предметів; формувати вміння порівнювати предмети за величиною, позначати певну величину у вигляді відрізка.

№006 - Лічимо від 1 до 10

Мета: формувати        поняття про число як кількісну характеристику класу скінченних еквівалентних множин. Актуалізувати вміння учнів порівнювати предмети за довжиною       («на  око», прикладанням,   вимірюванням); актуалізувати знання назв чисел першого десятка, вміння лічити предмети, знання цифр, якими позначаються числа    першого десятка.

№007 - Визначаємо кількість об’єктів.

Мета: формувати поняття про число як про кількісну характеристику класу скінченних еквівалентних множин. Ознайомити учнів із правилами лічби та навчити їх дотримуватися цих правил при лічбі предметів; сформувати розуміння того, що останнє з названих при лічбі чисел дає відповідь на запитання «Скільки предметів у групі?».    

№008 - Визначаємо порядковий номер об’єкта

Мета: формувати  поняття про число як про кількісну характеристику      класу скінченних еквівалентних множин. Ознайомити учнів із порядковою лічбою, показати, що порядковий номер предмета залежить від напрямку лічби; повторити правила лічби та визначення кількості предметів у групі; узагальнити уявлення учнів про тиждень       як одиницю вимірювання часу.

№009 - Досліджуємо групи об’єктів за спільною ознакою. Множина.

Мета: формувати  поняття про число як про кількісну характеристику класу скінченних еквівалентних множин. Закріпити правила кількісної та порядкової лічби; формувати уявлення про множину як групу предметів, що мають спільну властивість, і про елементи множини; пов’язати кількісну лічбу із визначенням кількості елементів множини.       

№010 - Розбиваємо об’єкти на групи за спільною ознакою. Наступне, попереднє, числа.

Мета:  формувати поняття про число як про кількісну характеристику      класу скінченних еквівалентних множин. Закріпити правила лічби; продовжувати формувати уявлення про множину;       формувати уявлення про підмножину як частину множини; формувати поняття наступне число, попереднє число та вчити         користуватися відповідними термінами.        

№011 - Вивчаємо число і цифру 1. Стільки ж. Дорівнює

Мета: формувати        поняття про число як про кількісну характеристику        класу скінченних еквівалентних множин. Актуалізувати вміння порівнювати предметні множини способом складання пар; актуалізувати поняття стільки ж; формувати поняття про число 1;   учити         співвідносити число предметів і цифру; учити писати цифру 1;

№012 - Вивчаємо число і цифру 2. Дорівнює, Не дорівнює.

Мета: формувати        поняття про число як про кількісну характеристику        класу скінченних еквівалентних множин. Актуалізувати вміння порівнювати предметні множини способом складання пар; актуалізувати поняття дорівнює та не дорівнює.; формувати поняття про число 2; учити співвідносити число предметів і цифру; учити писати цифру 2;

№013 - Вивчаємо число і цифру 3

Мета: формувати        поняття про число як про кількісну характеристику класу скінченних еквівалентних множин. Актуалізувати вміння порівнювати предметні множини; формувати поняття про число 3; учити співвідносити число предметів і цифру; учити писати цифру 3;

№014 - Вивчаємо число і цифру 4

Мета: формувати        поняття про число як про кількісну характеристику класу скінченних еквівалентних множин. Актуалізувати вміння порівнювати предметні множини; формувати поняття про число 4; учити співвідносити число предметів і цифру; учити писати цифру 4;

№015 - Вивчаємо число і цифру 5

Мета: формувати        поняття про число як про кількісну характеристику класу скінченних еквівалентних множин. Актуалізувати вміння порівнювати предметні множини; формувати поняття про число 5; учити співвідносити число предметів і цифру; учити писати цифру 5;

№016 - Працюємо з групою об’єктів

Мета: формувати в учнів розуміння сутності операції об'єднання двох скінченних множин без спільних елементів, сутності вилучення частини множини. Здійснювати підготовчу роботу для ознайомлення учнів із діями додавання і віднімання — вчити об'єднувати елементи двох предметних множин і перелічувати число елементів об'єднаної множини, вчити вилучати частину елементів предметної множини ...

№017 - Порівнюємо групи об’єктів за кількістю

Мета: формувати в учнів розуміння сутності операції порівняння чисел; формувати поняття про числові рівності та нерівності. Розкрити сутність операції порівняння чисел на основі утворення пар; формувати уявлення про рівність і нерівність, про істинні й хибні рівності та нерівності; ознайомити учнів зі знаками рівності й нерівності, вчити писати й використовувати ці знаки при порівнянні чисел. Розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації.

№018 - Вивчаємо арифметичні дії додавання і віднімання

Мета: формувати поняття про арифметичну дію додавання як об'єднання елементів непорожніх скінченних множин без спільних елементів, про арифметичну дію віднімання як вилучення підмножини з множини та виокремлення решти елементів; формувати поняття про числові рівності та нерівності, числові вирази. Ознайомити учнів із арифметичними діями додавання і віднімання — вчити пов'язувати ...

№019 - Зображуємо додавання і віднімання схематично

Мета: формувати уявлення про арифметичну дію додавання як об'єднання елементів непорожніх скінченних множин без спільних елементів, про арифметичну дію віднімання як вилучення частини множини та перелік решти елементів; формувати поняття про числові рівності та нерівності, про числові вирази. Вчити пов'язувати практичну дію об'єднання елементів двох множин з арифметичною дією ...

№020 - Вивчаємо число і цифру 6

Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характеристики класу скінченних еквівалентних множин. Формувати поняття про число 6; учити писати цифру 6, співвідносити число предметів і цифру. Формувати поняття про арифметичну дію додавання як об'єднання елементів двох множин, про арифметичну дію віднімання як вилучення частини елементів множини. Учити інтерпретувати дії ...

№021 - Порівнюємо числа. Числовий промінь, наступні числа більші, попередні числа менші

Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характеристики класу скінченних еквівалентних множин; формувати поняття про рівності та нерівності. Формувати поняття про число 6, про спосіб порівняння чисел за їх розміщенням на числовому промені. Учити пов'язувати практичну дію об'єднання елементів двох множин з арифметичною дією додавання; учити пов'язувати практичну дію ...

№022 - Досліджуємо склад числа 6

Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характеристики класу скінченних еквівалентних множин. Формувати поняття про склад числа 6; учити подавати число 6 у вигляді суми двох доданків. Формувати уявлення про додавання як об'єднання елементів двох множин, про віднімання як вилучення частини елементів множини. Учити інтерпретувати арифметичні дії додавання і віднімання ...

№023 - Повторюємо числа 1–6

Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характеристики класу скінченних еквівалентних множин. Формувати уявлення про арифметичну дію додавання як об'єднання елементів двох множин, про арифметичну дію віднімання як вилучення частини елементів множини. Учити інтерпретувати дії додавання та віднімання за допомогою відрізків; користуватися знаками додавання та віднімання, ...

№024 - Додаємо і віднімаємо за числовим променем

Мета: формувати уявлення про арифметичні дії додавання і віднімання. Ознайомити учнів із прийомами додавання і віднімання чисел на числовому промені; формувати уявлення про додавання як об'єднання елементів двох множин, про віднімання як вилучення частини елементів множини. Учити інтерпретувати дії додавання і віднімання за допомогою відрізків; користуватися знаками додавання ...

№025 - Додаємо і віднімаємо в межах 6

Мета: формувати уявлення про арифметичну дію додавання як об'єднання елементів двох множин, про арифметичну дію віднімання як вилучення частини елементів множини. Учити інтерпретувати дії додавання і віднімання за допомогою відрізків; користуватися знаками додавання і віднімання, термінами вираз, значення виразу. Учити складати рівності на додавання і віднімання за предметними множинами, а також на основі складу чисел 2-6. Учити виконувати додавання і віднімання на числовому промені. Розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій.

№026 - Вивчаємо число і цифру 7

Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характеристики класу скінченних еквівалентних множин. Ознайомити учнів із прийомом додавання та віднімання числа 1 на основі порядку числа в натуральному ряді. Формувати поняття про число 7; співвідносити число предметів і цифру 7; учити писати цифру 7; ознайомити учнів зі способом утворення числа 7, з місцем числа 7 у натуральному ряді. ...

№027 - Порівнюємо числа

Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характеристики класу скінченних еквівалентних множин; формувати поняття про рівності та нерівності. Учити пов'язувати практичну дію об'єднання елементів двох множин з арифметичною дією додавання; учити пов'язувати практичну дію виключення частини елементів множини з арифметичною дією віднімання; інтерпретувати дії додавання і віднімання ...

№028 - Досліджуємо склад числа 7

Мета: формувати поняття про склад числа 7; учити подавати число 7 у вигляді суми двох доданків, складати рівність на віднімання зі зменшуваним 7. Учити пов'язувати практичну дію об'єднання елементів двох множин з арифметичною дією додавання, практичну дію виключення частини елементів множини з арифметичною дією віднімання; інтерпретувати додавання та віднімання за ...

№029 - Повторюємо числа 1–7

Мета: формувати уявлення про сутність додавання та віднімання, вміння зображувати додавання та віднімання схематично; формувати вміння користуватися знаками додавання та віднімання, термінами вираз, значення виразу; рівність, нерівність; істинна рівність, хибна рівність. Учити складати рівності на додавання на основі складу чисел 2, 3, 4, 5, 6. Актуалізувати знання ...

№030 - Вивчаємо число і цифру 8

Мета: формувати поняття про число 8; учити писати цифру 8, співвідносити число предметів і цифру; ознайомити зі способом утворення числа 8, порядком чисел при лічбі від 1 до 8. Формувати уявлення про сутність додавання та віднімання. Учити складати рівності на додавання на основі складу чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7. Учити виконувати додавання та віднімання на числовому промені, додавання та віднімання ...

№031 - Порівнюємо числа

Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характеристики класу скінченних еквівалентних множин; формувати поняття про рівності та нерівності. Формувати поняття про число 8, про спосіб порівняння чисел за їх розміщенням на числовому промені. Учити пов'язувати практичну дію об'єднання елементів двох множин з арифметичною дією додавання; учити пов'язувати практичну дію виключення ...

№032 - Досліджуємо склад числа 8

Мета: формувати поняття про склад числа 8; учити подавати число 8 у вигляді суми двох доданків, складати рівність на віднімання зі зменшуваним 8. Учити пов'язувати практичну дію об'єднання елементів двох множин з арифметичною дією додавання, практичну дію виключення частини елементів множини з арифметичною дією віднімання; інтерпретувати додавання та віднімання за ...

№033 - Повторюємо числа 1–8

Мета: формувати уявлення про сутність додавання та віднімання, вміння зображувати додавання та віднімання схематично; формувати вміння користуватися знаками додавання та віднімання, термінами вираз, значення виразу; рівність, нерівність; істинна рівність, хибна рівність. Учити складати рівності на додавання на основі складу чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7. Актуалізувати знання складу чисел 2-8. Учити порівнювати числа за їх місцем у натуральному ряді.

№034 - Вивчаємо число і цифру 9

Мета: формувати поняття про число 9; учити писати цифру 9, співвідносити число предметів і цифру; ознайомити учнів зі способом утворення числа 9, порядком чисел при лічбі від 1 до 9. Формувати вміння складати рівності на додавання та віднімання за предметними множинами, складати рівності на додавання на основі складу чисел 2-8, виконувати ...

№035 - Порівнюємо числа. Порівняння на основі складу числа.

Мета: формувати поняття про число 9, закріпити знання способу порівняння чисел за їх розташуванням на числовому промені. Познайомити учнів із логічним способом порівняння чисел на основі їх складу. Учити інтерпретувати дії додавання та віднімання за допомогою відрізків; користуватися знаками додавання та віднімання, термінами вираз, значення виразу, рівність...

№036 - Досліджуємо склад числа 9.

Мета: формувати поняття про склад числа 9; учити подавати число 9 у вигляді суми двох доданків та складати рівності на віднімання з числом 9. Учити інтерпретувати арифметичні дії додавання і віднімання за допомогою відрізків; користуватися знаками додавання і віднімання, поняттями вираз, значення виразу. Формувати вміння складати рівності на ....

№037 - Повторюємо числа 1–9

Мета: формувати уявлення про сутність додавання та віднімання, вміння зображувати додавання та віднімання схематично; формувати вміння користуватися знаками додавання та віднімання, термінами вираз, значення виразу; рівність, нерівність; істинна рівність, хибна рівність. Учити складати рівності на додавання на основі складу чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7,8. Актуалізувати ...

№038 - Вивчаємо число 10.  Натуральний ряд чисел.

Мета: формувати поняття про число 10; учити писати цифру 0 і позначати число 10 двома цифрами — 1 і 0, співвідносити число предметів і цифру; ознайомити учнів зі способом утворення числа 10, з місцем числа 10 у натуральному ряді. Ввести в мовлення учнів термін натуральний ряд чисел. Формувати вміння складати рівності на додавання ...

№039 - Порівнюємо числа.

Мета: закріпити знання способу порівняння чисел за їх розташуванням на числовому промені. Учити інтерпретувати дії додавання та віднімання за допомогою відрізків; користуватися знаками додавання та віднімання, термінами вираз, значення виразу, рівність, нерівність; істинна (хибна) рівність, істинна (хибна) нерівність. Закріпити знання складу чисел 2-10...

№040 - Досліджуємо склад числа 10.

Мета: формувати поняття про склад числа 10; учити подавати число 10 у вигляді суми двох доданків та складати рівності на віднімання з числом 10. Учити інтерпретувати арифметичні дії додавання і віднімання за допомогою відрізків; користуватися знаками додавання і віднімання, поняттями вираз, значення виразу. Формувати вміння складати рівності на ...

№041 - Перевіряємо свої досягнення з теми «Числа першого десятка».

Мета: Перевірити засвоєння учнями матеріалів з теми «Числа першого десятка». Пропедевтика переставного закону додавання та взаємозв'язку арифметичних дій додавання і віднімання шляхом складання рівностей на додавання і віднімання до кісточок доміно та схем. Розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій.

№042 - Повторюємо числа 1–10.

Мета: формувати уявлення про сутність додавання та віднімання, вміння зображувати додавання та віднімання схематично; формувати вміння користуватися знаками додавання та віднімання, термінами вираз, значення виразу; рівність, нерівність; істинна рівність, хибна рівність. Учити складати рівності на додавання на основі складу чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Актуалізувати знання складу чисел 2-10. Учити порівнювати числа за їх місцем у натуральному ряді.

№043 - Досліджуємо склад чисел першого десятка

Мета: формувати поняття про склад чисел 2-10; учити подавати числа у вигляді суми двох доданків; пов'язувати практичну дію об'єднання елементів двох множин з додаванням, вилучення частини елементів множини — з відніманням; користуватися знаками додавання і віднімання, термінами вираз, значення виразу; формувати вміння порівнювати числа. Пропедевтика переставного закону додавання та взаємозв'язку арифметичних дій додавання і віднімання за допомогою складання рівностей до малюнка. Розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій.

№044 - Називаємо компоненти та результат дії додавання: перший доданок, другий доданок, сума.

Мета: учити пов'язувати практичну дію об'єднання елементів двох множин з арифметичною дією додавання, практичну дію вилучення частини елементів множини з арифметичною дією віднімання; користуватися знаками додавання і віднімання, поняттями вираз, значення виразу...

№045 - Відкриваємо спосіб додавання і віднімання  числа 2

Мета: закріпити розуміння суті додавання і віднімання, назви компонентів та результату дії додавання; формувати навички додавання і віднімання числа 1; ознайомити учнів зі способом додавання і віднімання числа 2; закріпити знання складу числа, вміння подавати число у вигляді суми двох доданків, виконувати додавання на основі складу числа; вчити добирати сюжетний малюнок до схеми. Розвивати логічне мислення учнів.

№046 - Одержуємо число нуль. Віднімаємо рівні числа.

Мета: формувати навички додавання і віднімання числа 1, формувати вміння додавати і віднімати число 2; ознайомити учнів із числом «нуль» як множиною, в якій немає жодного елемента; формувати уявлення про натуральні числа і про те, що число «нуль» не є натуральним числом; учити віднімати рівні числа. Пропедевтика переставного закону додавання та взаємозв'язку арифметичних дій додавання і віднімання. Розвивати логічне мислення учнів.

№047 - Відкриваємо спосіб міркування при додаванні і відніманні числа 0.

Мета: ознайомити учнів із прийомами додавання і віднімання нуля; формувати навички додавання і віднімання числа 1, додавати і віднімати число 2; закріпити правило віднімання однакових чисел, знання складу чисел, уміння подавати число у вигляді суми двох чисел, складати рівність на віднімання з даним числом. Пропедевтика переставного закону додавання та взаємозв'язку між діями додавання і віднімання через складання рівностей до кісточок доміно. Розвивати логічне мислення учнів.

№048 - Вчимося додавати і віднімати числа

Мета: закріпити розуміння суті додавання і віднімання; вчити складати схему та вираз до сюжетного малюнка; формувати навички додавання і віднімання нуля, віднімання однакових чисел, вміння виконувати додавання і віднімання числа 2; закріпити знання складу чисел і вміння подавати число у вигляді суми двох доданків; закріпити знання назв компонентів та результату арифметичної дії додавання; закріпити навички складання рівностей за схемами. Розвивати логічне мислення учнів.

№049 - Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2.

Мета: закріпити способи додавання і віднімання числа 1, числа 0, віднімання однакових чисел; закріпити назви компонентів і результату арифметичної дії додавання, поняття математичного виразу сума, взаємозв'язку арифметичних дій додавання і віднімання; закріпити уявлення про віднімання, вчити застосовувати його при знаходженні значень виразів на основі складу числа; формувати вміння додавати і віднімати число 2 (скорочені міркування); формувати вміння добирати малюнок до виразу; вчити складати рівності за схемами.

№050 - Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 1.

Мета: актуалізувати уявлення про суть додавання і віднімання, про схематичну інтерпретацію арифметичних дій, уміння складати рівності до схеми; закріпити знання складу чисел і вміння подавати число у вигляді суми двох доданків; ознайомити учнів із таблицею додавання та віднімання числа 1, показати характер зміни суми залежно від зміни одного із доданків при сталому іншому доданку; формувати навички додавання і віднімання нуля, віднімання однакових чисел; формувати вміння додавати і віднімати число 2. Пропедевтика переставного закону додавання та взаємозв'язку арифметичних дій додавання і віднімання.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання