Каталог матеріалів

Розробки уроків з хімії для 9 класу за Ярошенко О.Г.

№01 - Інструктаж з БЖД. Склад, класифікація та номенклатура основних класів неорганічних сполук.

Мета: формувати та закріпити знання про класифікацію неорганічних сполук, формувати поняття про склад основних класів складних неорганічних сполук та їх номенклатуру, розвивати вміння складати формули та давати назви складним неорганічним сполукам; розвивати хімічну мову.

№02 - Хімічний зв’язок і будова речовини.

Мета: систематизувати знання учнів про види хімічного зв’язку й типи кристалічних ґраток, продовжити формувати елементи наукового світогляду учнів про єдність будови речовини та її властивостей; розвивати уміння прогнозувати властивості речовин залежно від виду хімічного зв'язку і типу кристалічних, навички учнів застосовувати отримані знання для виконання завдань різної складності; виховувати культуру спілкування.

№03 - Властивості основних класів неорганічних сполук.

Мета: повторити вивчений матеріал про неорганічні сполуки, закріпити знання про їх будову та властивості; розвити навички колективної роботи, логічного, творчого та критичного мислення, використовувати знання на практиці, складати рівняння реакцій; виховати науковий інтерес, здатність до переборення труднощів, зібраність, комунікативну компетентність.

№04 - Робочий семінар №1. Основні класи неорганічних сполук. Види хімічних зв`язків.

Мета: узагальнити й систематизувати знання про класи неорганічних сполук, їх генетичні зв’язки, хімічні властивості; формування інтересу до навчання, прагнення домагатися успіху в навчанні за рахунок сумлінного ставлення до своєї праці, створення позитивної психологічної атмосфери, виховання почуття взаємної поваги між учнями для максимального розкриття їх здібностей на уроці. Розвивати «хімічне» мислення, вміння використовувати термінологію, ставити та розв'язувати проблеми, аналізувати, порівнювати, узагальнювати та систематизувати інформацію.

№05 - Істинні та колоїдні розчини.

Мета: сформувати уявлення в учнів про дисперсні системи, колоїдні розчини, ознайомити школярів з класифікацією дисперсних систем, пояснити суть таких понять, як суспензія та емульсія, навчити розрізняти колоїдні розчини та істинні. Розвивати спостережливість та вміння аналізувати, логічне й критичне мислення. Виховувати любов до предмету, екологічну свідомість учнів.

№06 - Поняття про дисперсні системи.

Мета: сформувати уявлення в учнів про дисперсні системи, колоїдні розчини, ознайомити школярів з класифікацією дисперсних систем, пояснити суть таких понять, як суспензія та емульсія, навчити розрізняти колоїдні та істинні розчини. Розвивати спостережливість та вміння аналізувати, логічне й критичне мислення. Виховувати любов до предмету, екологічну свідомість учнів.

№07 - Будова молекули води. Поняття про водневий зв`язок і розчинність речовин.

Мета: узагальнити знання про роль води в природі та діяльності людини; ознайомити з властивостями води як універсального розчинника; продовжувати формування уявлення про залежність речовин від їх будови. Розвивати знання про хімічний зв'язок і будову речовини на прикладі будови молекули води; ознайомити з особливістю будови молекули води, здатністю утворювати водневі зв’язки. Виховувати інтерес до дослідництва.

№08 - Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин, їхня природа.

Мета: ознайомити учнів з розчиненням як фізико-хімічним процесом і розчинами як фізико-хімічними системами; дати поняття про кристалогідрати та теплові явища, що супроводжують розчинення речовин; розвивати вміння аналізувати матеріал, робити спостереження та формулювати обґрунтовані висновки, формувати вміння працювати з таблицею розчинності, виховувати прагнення до пізнання навколишнього світу.

№09 - Поняття про кристалогідрати. Навчальний проєкт: Вирощування кристалів солей.

Мета: ознайомитися з поняттям кристалогідрати, кристалізаційна вода, молярна маса кристалогідрату, масова частка кристалізаційної води у кристалогідраті; розглянути застосування кристалогідратів. Розвивати вміння логічно мислити, формувати і розвинути навики розв’язувати задачі, розвивати вміння називати кристалогідрати відповідно до правил хімічної номенклатури. Виховувати інтерес до нових знань.

№10 - Робочий семінар №2. Кристалогідрати.

Мета: продовжити знайомитися з поняттями: кристалогідрати, кристалізаційна вода, молярна маса кристалогідрату, масова частка кристалізаційної води у кристалогідраті; розвивати вміння думати, користуючись при цьому категоріями мислення (порівняння, аналіз, синтез, виділення головного, узагальнення, систематизація), сформувати і розвинути навики розв’язувати задачі, давати відповіді на неоднозначні проблемні запитання, вміти доводити власні думки, в яких ідеться про кристалогідрати; розвивати вміння називати кристалогідрати відповідно до правил хімічної номенклатури.

№11 - Електролітична дисоціація. Електроліти та неелектроліти. Навчальний проєкт.

Мета: формувати уявлення учнів про процеси, що відбуваються в розчинах; ознайомити з поняттям «електролітична дисоціація»; пояснити залежність електролітичної дисоціації від будови молекул розчиненої речовини й розчинника; ознайомити учнів з поділом речовин на електроліти й неелектроліти за електропровідністю в розчині або розплаві. Розвивати вміння узагальнювати та робити висновки. Виховувати бажання отримувати нові знання.

№12 - Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах. Інструктаж з БЖД.

Мета: поглибити знання учнів про електролітичну дисоціацію на прикладі розчинів солей, кислот, основ. Формувати навички складати рівняння дисоціації. Уточнити визначення кислот, основ, солей з погляду теорії електролітичної дисоціації. Удосконалити навички виконання дослідів.