Каталог матеріалів

Розробки уроків зарубіжної літератури для 5 класу за О. Ніколенко, Н. Рудніцькою, Л. Мацевко-Бекерською

№01 - Роль книжки в третьому тисячолітті

Мета: пояснити значення художньої літератури в сучасному житті людини і людства, розвивати навички читання роботи з книгою, виховувати моральні чесноти (порядність, чесність, доброзичливість).

№02 - Казки народів світу: різновиди, ознаки, загальнолюдські ідеали та національна самобутність

Мета: ознайомити із значення термінів фольклор, народна казка; охарактеризувати різновиди народної казки, її характерні ознаки; навчати виразно читати й сприймати на слух незнайомий текст; вчити визначати головну і другорядну інформацію у прочитаному/почутому тексті, відповідати на запитання за змістом почутого та/або прочитаного повідомлення; навчати складати й оформлювати власне висловлення згідно з усталеними нормами сучасної української мови (усно); формувати читацьку і пізнавальну компетентність учнів; розвивати мовлення та мислення, вміння аналізувати, порівнювати; виховувати кращі людські якості.

№03 - Японські народні казки «Момотаро, або Хлопчик-Персик». Теми дружби, сміливості, зв’язку з природою в казці.

Мета: ознайомити із значення терміну народна казка, знаннями про її різновиди та ознаки; розумінням про особливості японських казок, читанням, сприйманням на слух незнайомого тексту, визначенням головної і другорядної інформації, акцентуванням уваги на окремих деталях, коментуванням, інтерпретуванням прочитаного тексту, умінням складати й оформлювати власне висловлювання згідно з усталеними нормами сучасної української мови (усно).

№04 - «Момотаро, або Хлопчик-Персик». Національний колорит японських казок.

Мета: удосконалення виразно і усвідомлено читати текст твору, орієнтуватися в прочитаному, переказувати зміст художнього тексту/медіа тексту у різний спосіб, відповідати на запитання, висловлювати в усній формі своє ставлення до зображених у тексті казкових персонажів, подій, ситуацій, визначати особливості національного колориту Японії, знаходити їх у казці «Момотаро, або Хлопчик-Персик».

№05 - РМ (п) №1 Створення власного письмового висловлення про вчинок персонажа

Мета: уміти висловлювати власні міркування про вчинки героя казки, створювати власний письмовий вислів про вчинки героя із дотриманням норм сучасної української мови, добирати доречні засоби мовної виразності.

№06 - ПЧ 1. Індійська народна казка «Фарбований шакал»

Мета: ознайомити зі змістом казки «Фарбований шакал»; навчати визначати головну і другорядну інформацію у прочитаному тексті; вчити переказувати текст від імені одного з персонажів; навчати характеризувати головного персонажа казки; розвивати навички компаративного аналізу порівнюючи сюжет казок «Фарбований шакал» та «Фарбований лис»;

№07 - Брати Якоб і Вільгельм Ґрімм «Пані Метелиця». Значення діяльності братів Ґрімм для розвитку європейської культури

Мета: знати цікаві факти з життя і творчості братів Ґрімм; розуміти значення термінів: народна казка, сюжет, мандрівний сюжет; розуміти культурні традиції, національні традиції у німецьких казках, розуміти їхню роль у літературі, сприймати на слух незнайомий текст, розуміти зміст казки «Пані Метелиця»; відповідати на запитання за змістом почутого, акцентувати увагу на деталях, коментувати прочитаний текст, учитися складати власне висловлювання згідно з усталеними нормами сучасної української мови.

№08 - «Пані Метелиця». Утвердження у творі доброти, працьовитості, справедливості.

Мета: розуміти національну самобутність образу фрау Холле, знати значення образу пані Метелиці, уміти його характеризувати, виокремлювати позитивних і негативних персонажів, порівняти образи двох дівчат у казці;; висловлювати в усній формі свої почуття, проводити паралелі між образами; розуміти що таке доброта, працьовитість, справедливість; відповідати на запитання за змістом почутого, акцентувати увагу на деталях, коментувати прочитаний текст, учитися складати власне висловлювання згідно з усталеними нормами сучасної української мови.

№09 - «Пані Метелиця». Подібні образи в зарубіжних і українських казках.

Мета: знати значення терміну сюжет, розуміти національну самобутність образу пані Метелиці, уміти його характеризувати; виокремлювати позитивних і негативних персонажів, порівняти образи двох дівчат у казці; пригадати значення терміну мандрівний сюжет та порівняти казку «Пані Метелиця» з української народною казкою «Дідова дочка і бабина дочка» та російською народною казкою «Морозко»; висловлювати в усній формі свої почуття, проводити паралелі між образами; розуміти що таке доброта, працьовитість, справедливість; відтворювати окремі художні засоби для втілення власних творчих намірів.

№10 - Контрольна робота № 1 (Тестові та творчі завдання)

Мета: перевірити рівень засвоєння учнями знань з теми; розвивати уміння застосовувати набуті знання практично; виховувати культуру писемного мовлення.

№11 - ПЧ 2. Распе Р.Е. «Пригоди барона Мюнхгаузена» («За волосся», «Перша подорож на Місяць»)

Мета: ознайомити зі змістом новел «Пригоди барона Мюнхгаузена»; ознайомити з поняттями гумор, фантастика; навчати визначати головну і другорядну інформацію у прочитаному тексті; вчити переказувати текст; навчати характеризувати головного персонажа казки;

№12 - Літературна казка та її ознаки. Подібності й відмінності від народної казки.

Мета: знати значення терміну літературна казка, розуміти подібності та відмінності літературної казки та народної, національні особливості казок зарубіжних письменників; читати, сприймати на слух незнайомий текст, визначати головну та другорядну інформацію; акцентувати увагу на важливих деталях, відповідати на запитання за змістом почутого, прочитаного; візуалізувати зміст почутого, прочитаного художнього тексту (порівняльна таблиця ознак народної і літературної казок).