Каталог матеріалів

Розробки уроків зарубіжної літератури для 6 класу за Н. Міляновською

Показати уроки, які нещодавно вийшли

№01 - Специфіка художньої літератури як виду мистецтва, її подібність і відмінність від інших видів мистецтва.

Мета: донести до свідомості учнів, що мистецтво і література є невід’ємною частиною всебічного розвитку особистості; розвивати інтерес до пізнання світу через читання художньої літератури; виховувати позитивні якості характеру на основі загальнолюдських цінностей.

№02 - Художній образ, особливості його сприйняття. Роль перекладачів у залученні українських читачів до скарбниці світової літератури.

Мета: охарактеризувати особливості передачі художніх образі в у різних видах мистецтва; звернути увагу на види художніх образів та особливості їх використання в літературі; навчати викладати власні міркування або інформацію з інших джерел щодо художніх образів, видів мистецтва, ролі українських перекладачів у прилученні до читання зарубіжної літератури; донести до свідомості учнів, що мистецтво і література є невід’ємною частиною всебічного розвитку особистості; розвивати інтерес до пізнання світу через читання художньої літератури; виховувати позитивні якості характеру на основі загальнолюдських цінностей.

№03 - Поняття про міф, його відмінності від казки та легенди.

Мета: ознайомити учнів з поняттями «міф», «міфологія», основними тематичними групами міфів; учити визначати відмінність міфу від казки та легенди; показати багатогранність та специфічність грецької міфології; формувати навички виразного читання давньогрецьких міфів; розвивати усне мовлення; виховувати повагу до культури інших народів; пізнавальні інтереси учнів; розвивати інтерес до пізнання світу через читання художньої літератури; виховувати позитивні якості характеру на основі загальнолюдських цінностей.

№04 - Грецькі міфи. Міф про Прометея.

Мета: ознайомити із давньогрецьким міфом про Прометея; розвивати вміння тлумачити міфи, розкрити вселюдський сенс міфу про Прометея та сутність образу Прометея як вічного образу світової літератури; усвідомлювати роль міфологічної спадщини для сучасної людини; сприяти вихованню в учнів гуманістичних цінностей, стійкості духу.

№05 - Найвідоміші міфологічні образи, сюжети, мотиви Стародавньої Греції

Мета: ознайомити учнів із циклом міфів про Геракла як своєрідним міфологічним гімном розуму й силі людини; вдосконалювати учнівське вміння стисло переказувати зміст твору (міфу), дотримуючись сюжетної лінії; вчити характеризувати образ міфологічного героя (Геракла), розкривати в ньому народне уявлення про пізнання світу людиною та її утвердження у довкіллі; з'ясувати причини популярності міфів про Геракла в давні часи та в наш час; сприяти формуванню в учнів кращих людських якостей, вміння критично оцінювати чужі й власні вчинки.

№06 - Дедал і Ікар. Нарцис. Орфей і Еврідіка.

Мета: ознайомити із давньогрецьким міфом про Дедала і Ікара; розвивати вміння тлумачити міфи, розкрити вселюдський сенс міфу про Дедала і Ікара та сутність образів Дедала і Ікара, як вічних образів світової літератури; усвідомлювати роль міфологічної спадщини для сучасної людини; сприяти вихованню в учнів гуманістичних цінностей, стійкості духу.

№07 - РМ (п). Складання стислого плану до прочитаного міфу.

Мета: навчати складати план прочитаного твору; висловлювати власні враження, почуття від прочитаного тексту, своє ставлення до зображених у тексті людей, подій, ситуацій; розвивати усне мовлення; виховувати повагу до культури інших народів; пізнавальні інтереси учнів; розвивати інтерес до пізнання світу через читання художньої літератури; виховувати позитивні якості характеру на основі загальнолюдських цінностей.

№08 - Діагностувальна робота № 1 (Тестові та творчі завдання)

Мета: перевірити рівень засвоєння учнями знань з теми; розвивати уміння застосовувати набуті знання практично; виховувати культуру писемного мовлення.

№09 - Жуль Верн. «П’ятнадцятирічний капітан». Тема духовного випробування людини.

Мета: ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом Жуля Верна, показати його внесок у створення жанру науково-пригодницького роману, новаторство письменника в поетизації романтики подорожей, величі науки й знань; розкрити особливості сюжету й композиції твору «П’ятнадцятирічний капітан»; сприяти формуванню в учнів кращих людських якостей, вміння критично оцінювати чужі й власні вчинки.

№10 - Образ Діка Сенда, мужність і людяність героя.

Мета: продовжити роботу над текстом роману; охарактеризувати образ головного героя роману; продемонструвати привабливість образу Діка Сенда; розвивати навички аналізу художнього образу; виховувати шанобливе ставлення до позитивних вчинків і рис характеру людей, зокрема до цілеспрямованості, працьовитості, здатності до самопожертви; сприяти формуванню в учнів кращих людських якостей, вміння критично оцінювати чужі й власні вчинки.

№11 - РМ(у). Дік Сенд і його друзі. Складання плану на основі вчинків героя. Коротка розповідь за планом.

Мета: з'ясувати принципи побудови системи образів у романі Жуля Верна «П'ятнадцятирічний капітан»; визначити місце Діка Сенда в системі образів та сенс розподілу персонажів на позитивних та негативних; проаналізувати особливості взаємин між персонажами; розвивати навички пообразного аналізу тексту; збагачувати учнів науковою інформацією, наявною в творі; сприяти формуванню в учнів кращих людських якостей, вміння критично оцінювати чужі й власні вчинки.

№12 - Дік Сенд і Негоро. Проблема рабства в романі.

Мета: завершити аналітичне дослідження роману Жуля Берна «П'ятнадцятирічний капітан»; розкрити глибину художнього зображення в творі проблеми рабства, а також розкрити сенс протистояння Діка Сенда й Негору як конфлікт гуманістичної моралі з антилюдяною життєвою концепцією; сприяти формуванню в учнів активної гуманістичної життєвої позиції; сприяти формуванню в учнів кращих людських якостей, вміння критично оцінювати чужі й власні вчинки.