Каталог матеріалів

Розробки уроків з хімії для 8 класу за Ярошенко О.Г.

№01 - Хімічний елемент, речовина. Хімічна формула.

Мета: поглибити знань учнів про хімічний елемент, хімічні формули речовин, валентність хімічних елементів та відносну молекулярну масу, пригадати як складати формули хімічних сполук за їх валентністю; виховати в учнів вміння уважно слухати вчителя, активно працювати на уроці; розвивати в учнів увагу і зосередженість.

№02 - Фізичні й хімічні явища. Рівняння хімічних реакцій.

Мета: поглибити знання про фізичні та хімічні явища, з’ясувати їх суттєві відмінності. Сформувати поняття про хімічні реакції як спосіб вираження хімічного явища. Розвивати в учнів навички самостійності у навчанні, творче мислення, узагальнювати факти, використовуючи знання про склад та властивості речовин шляхом упровадження інноваційних технологій. Сприяти практичній спрямованості вивченого матеріалу.

№03 - Поняття про розчини.

Мета: сформувати поняття про розчини, розкрити суть явища розчинення як фізико-хімічного процесу; з’ясувати залежність розчинності речовини від їх природи, температури і тиску; визначити роль води як розчинника; розвивати вміння спостерігати, робити висновки, виділяти головне, вміння працювати в групі, сприяти розвитку вмінь і навичок виконувати задачі.

№04 - Будова атома. Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів.

Мета: сформувати уявлення в учнів про історичні спроби класифікації хімічних елементів, ознайомити школярів з доробками вчених-хіміків щодо класифікації хімічних елементів, повторити і систематизувати знання учнів про хімічні елементи; розвивати вміння порівнювати та аналізувати, логічне мислення; виховувати любов до предмету, наполегливість.

№05 - Поняття про родину лужних хімічних елементів.

Мета: розширити знання про хімічні елементи та їх властивості на прикладі лужних металів. Розкрити залежність властивостей елементів від порядкового номера елементів. Розвивати пізнавальний інтерес, увагу, логічне мислення, вміння самостійно робити висновки та оцінювати свою роботу на уроці, розвивати предметну, комунікативну, полікультурну компетентність. Виховувати інтерес до хімії, сприяти формуванню в учнів уявлень про зв’язок теорії з практикою.

№06 - Поняття про галогени й інертні елементи.

Мета: розширити знання про хімічні елементи та їх властивості на прикладі родин хімічних елементів: галогенів та інертних елементів. Розкрити залежність властивостей елементів від порядкового номера елементів. Розвивати пізнавальний інтерес, увагу, логічне мислення, вміння самостійно робити висновки та оцінювати свою роботу на уроці, розвивати предметну, комунікативну, полікультурну компетентність. Сприяти формуванню в учнів уявлень про зв’язок теорії з практикою

№07 - Періодичний закон Д.І.Менделєєва.

Мета: сформулювати періодичний закон хімічних елементів; ознайомити учнів з будовою періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва; сформувати початкові навички визначення положення хімічного елемента в періодичній системі; продовжити знайомство із символами й назвами елементів за сучасною українською номенклатурою. Розвивати вміння чітко формулювати й висловлювати свої думки, застосовувати теоретичні знання для розв’язування проблемних питань. Формувати комунікативні, логічні, здоров’язберігаючі компетентності. Виховувати свідоме ставлення до вивчення хімії, бажання здобувати нові знання.

№08 - Структура періодичної системи хімічних елементів.

Мета: ознайомити учнів з будовою періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва; сформувати початкові навички визначення положення хімічного елемента в періодичній системі; продовжити знайомство із символами й назвами елементів за сучасною українською номенклатурою. Розвивати вміння чітко формулювати й висловлювати свої думки, застосовувати теоретичні знання для розв’язування проблемних питань. Формувати комунікативні, логічні, здоров’язберігаючі компетентності. Виховувати свідоме ставлення до вивчення хімії, бажання здобувати нові знання.

№09 - Будова атома. Склад атомних ядер. Протонне й нуклонне числа.

Мета: повторити періодичний закон Д.І.Менделєєва, будову періодичної системи, вивчити будову атома, розкрити фізичний зміст порядкового номера, навчити обчислювати число протонів, нейтронів, електронів в атомі, заряд ядра атома, підвести учнів до сучасного формулювання періодичного закону. Розвивати вміння застосовувати набуті знання на практиці, критично мислити, аналізувати, порівнювати, робити висновки. Формувати пізнавальний інтерес до предмету, соціальні компетентності учнів - адекватну самооцінку, доброзичливе ставлення один до одного, вміння слухати, сприяти формуванню наукового світогляду учнів.

№10 - Нуклід. Ізотопи. Сучасне формулювання періодиного закону.

Мета: розширити знання про періодичний закон і періодичну систему хімічних елементів Д.І. Менделєєва; ознайомити з сучасним формулюванням періодичного закону; дати уявлення про ізотопи як різновид атомів одного і того ж хімічного елемента; пояснити причину дробових значень атомних мас хімічних елементів, опанувати поняття: ізотопи стабільні і радіоактивні; радіоактивність, радіоактивне випромінювання; дізнатися про значення та небезпеку ізотопів, їх згубний вплив на живу природу; розвивати вміння складати рівняння, виховувати точність, увагу, інтерес на уроці.

№11 - Робочий семінар №1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Склад атомних ядер.

Мета: повторити і узагальнити основні поняття з теми, закріпити вміння за електронною формулою атома визначати хімічний символ елементу, положення його в ПСХЕ, закріпити навички розв’язування вправ. Розвити пізнавальну активність та логічне мислення, вміння на доступному рівні виконувати завдання творчого характеру ; розвивати вміння використовувати набуті знання на практиці; стимулювати пізнавальну активність учнів, інтерес до предмету. Виховувати наполегливість та працелюбність, здатність обирати оптимальні рішення співпраці в групі, взаємоповагу та взаєморозуміння.

№12 - Стан електронів в атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні.

Мета: ознайомити учнів з особливостями електрона як мікрочастинки, розглянути хвильовий характер руху електрона; ввести поняття «орбіталь», «спін», сформувати уявлення про види орбіталей та структуру їх розміщення в атомі; поглибити уявлення про складну будову атома. Розвивати творчі здібності учнів, уважність. Сприяти розширенню світогляду учнів, виховувати любов до предмету.