Каталог матеріалів

Розробки уроків української мови для 5 класу за Н. Голуб, О. Горошкіною

№014 - Букви і та и у словах іншомовного походження.

Мета: пояснити правила написання літер и — і у словах іншомовного походження, формувати вміння визначати в словах відповідну орфограму та обґрунтовувати напи­сання іншомовних слів орфографічними правилами; формувати навички роботи з підручником, алгоритмами, словником іншомовних слів; розвивати логічне мислення, орфографічну пильність, слухову й зорову пам'ять, уточнювати й збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до мови.

№015 - Словник іншомовних слів.

Мета: поглибити знання учнів із лексикології; удосконалювати вміння учнів визначати групи слів за значенням, походженням, правильно вживати їх у мовленні; формувати вміння працювати з тлумачним словником та словником іншомовних слів; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати культуру усного й писемного мовлення

№016 - Активна й пасивна лексика української мови.

Мета: дати відомості про активну й пасивну лексику, сформувати поняття про застарілі слова та неологізми, пояснити відмінність між архаїзмами та історизмами, витлумачити їхню роль та роль неологізмів у мовленні та особливості їхнього використання; формувати вміння визначати застарілі слова в реченнях і текстах, удосконалювати навички користування словниками, збагачувати словниковий запас, розвивати спостережливість; культуру усного й писемного мовлення.

№017 - Неологізми. Письменницькі новотвори.

Мета: ознайомити учнів із застарілими словами та новими словами (неологізмами), їх особливостями та сферами вживання; розвивати навички доречного використання цих слів в усному та писемному мовленні; виховувати культуру мовлення школярів.

№018 - Групи за вживанням. Загальновживані слова.

Мета: дати поняття про загальновживані слова, познайомитися з особливостями використання діалектних і просторічних слів; розвивати гнучкість мислення учнів; визначати роль і доречність використання діалектних та просторічних слів, їх стилістичну функцію; дотримуватись лексичних норм української літературної мови, формувати себе як мовну особистість.

№019 - Слова обмеженого вживання. Діалектні, професійні слова й терміни.

Мета: виробляти навички знаходити діалектні та професійні слова; навчити правильно й доречно використовувати в мовленні загальновживані слова; розвивати мовні смаки.

№020 - Лексична помилка.

Мета: ознайомити учнів із поняттям лексична помилка, формувати вміння користуватися тлумачним словником, відрізняти помилкове вживання слова від правильного, редагувати речення з лексичними помилками, збагачувати, уточнювати й активізувати лексичний запас учнів; розвивати увагу, кмітливість, культуру усного й писемного мовлення; виховувати в школярів бажання вивчати українську мову, потребу вдосконалювати власне мовлення.

№021-22 - Суржик.

Мета: ознайомити учнів із поняттям «мовний суржик», з’ясувати причини виникнення цього явища; розвивати навички виявляти ознаки самобутності української мови; формувати вміння редагувати речення, розвивати логічне мислення; виховувати дбайливе ставлення до рідної мови, а також почуття власної відповідальності за її чистоту.

№023-24 - Діагностувальна робота.

Мета: перевірити знання учнів із теми «Лексикологія», вміння виконувати тестові завдання, працювати самостійно; розвивати логічне мислення, мовленнєві уміння і навички, навички самоконтролю, збагачувати словниковий запас; виховувати увагу до слова; пильність, любов до рідної землі.

№025 - Фразеологізми.

Мета: дати учням уявлення про фразеологізм, його лексичне значення; виробляти навички доречного вживання фразеологізмів в усному та писемному мовленні; ознайомити школярів із фразеологічним словником української мови, збагачувати словниковий запас учнів; розвивати культуру мовлення, спостережливість.

№026 - Різновиди фразеологічних одиниць (прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми).

Мета: поглибити й систематизувати знання учнів щодо різновидів фразеологізмів; формувати загально пізнавальні вміння з’ясовувати походження і значення фразеологічних зворотів, удосконалювати вміння використовувати їх в усному і письмовому мовленні; виховувати любов до рідного слова.

№027 - Джерела українських фразеологізмів.

Мета: поглиблювати знання учнів про фразеологізми, їх джерела; формувати вміння використовувати в мовленні прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів, виховувати учнів у дусі народної моралі.