Каталог матеріалів

Розробки уроків української мови для 5 класу за Н. Голуб, О. Горошкіною

№042-43 - Милозвучність української мови. Правила милозвучності (чергування у – в, і – й, з – із – зі).

Мета: з’ясувати основні випадки чергування у – в, і – й; удосконалювати навички правильної вимови звуків української мови; розвивати навички правильного вживання у – в, і – й в усній та писемній мові; удосконалювати уміння знаходити й виправляти орфографічні помилки у писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до рідної мови, а також відчуття її краси як основи естетичного виховання.

№044 - Спрощення в групах приголосних.

Мета: розкрити особливості такого мовного явища, як спрощення в групах приголосних та забезпечити їх засвоєння; розвивати навички правильного написання слів, в яких відбувається спрощення; визначати орфограму «Спрощення в групах приголосних»; розвивати увагу, пам'ять, логічне мислення, усне й писемне мовлення; удосконалювати навички роботи з підручником.

№045 - Види помилок: графічна, орфоепічна, орфографічна.

Мета: ознайомити учнів із класифікацією помилок, основними прийомами виправлення недоліків; розвивати вміння порівнювати, узагальнювати, удосконалювати навички монологічного мовлення; виховувати наполегливість; розвивати увагу, пам'ять, логічне мислення, усне й писемне мовлення; удосконалювати навички роботи з підручником.

№046-47 - Словник наголосів. Орфоепічний словник.

Мета: поглибити знання учнів про склад та наголос; формувати вміння ділити слова на склади, визначати склади відкриті і закриті, наголошені і ненаголошені, правильно наголошувати слова; навчити учнів користуватися орфоепічним словником та словником наголосів; розвивати мовлення, логічне мислення.

№048-49 - Діагностувальна робота. Робота з мовними одиницями.

Мета: перевірити знання учнів із теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія», вміння виконувати тестові завдання, працювати самостійно; розвивати логічне мислення, мовленнєві уміння і навички, навички самоконтролю, збагачувати словниковий запас; виховувати увагу до слова; пильність, любов до рідної землі.

№050 - Повторення вивченого в 1-4 класах.

Мета: повторити відомості з теми «Синтаксис і пунктуація», удосконалити знання, уміння й навички учнів щодо практичного використання знань із синтаксису і пунктуації; закріпити вміння вживати розділові знаки в реченнях з однорідними членами речення, звертанням, вставними словами, прямою мовою; розвивати логічне мислення, пам'ять, увагу, естетичні почуття, навички самостійної роботи, збагачувати словниковий запас учнів.

№051-52 - Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова й речення.

Мета: ознайомити учнiв з основними роздiлами науки про мову, показати, яке мiсце займають серед них синтаксис i пунктуацiя; дати поняття про словосполучення, його будову, вiдмiннiсть вiд слова й речення; формувати вмiння визначати головне й залежне слово у словосполученнi, видiляти словосполучення в межах речення; провести роботу, спрямовану на запобiгання граматичних помилок у будовi словосполучень; розвивати логiчне мислення, вмiння робити узагальнення на основi спостережень над мовним матерiалом.

№053 - Речення, його граматична основа.

Мета: поглибити знання п'ятикласників про речення, граматичну основу, способи вираження підмета й присудка; формувати вміння виділяти граматичну основу; розвивати усне й писемне мовлення; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, формувати вміння цінити життя.

№054 - Речення з одним головним членом

Мета: поглибити знання п'ятикласників про речення, граматичну основу, способи вираження підмета й присудка; дати загальне уявлення про речення з одним головним членом; формувати вміння виділяти граматичну основу; розвивати усне й писемне мовлення; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, формувати вміння цінити життя.

№055 - Види речень за метою висловлення (розповідні, питальні, спонукальні).

Мета: повторити й поглибити вивчене в початковiй школi про види речень за метою висловлювання та емоцiйним забарвленням; удосконалювати вмiння правильно iнтонувати такi речення, ставити роздiловi знаки в них; забезпечити засвоєння поняття про пунктуацiйну помилку; працювати над запобiганням пунктуацiйних помилок у кiнцi рiзних за метою висловлювання речень; розвивати навички виразного читання, умiння систематизувати матерiал.

№056 - Види речень за емоційним забарвленням (окличні й неокличні).

Мета: повторити й поглибити вивчене в початковiй школi про види речень за метою висловлювання та емоцiйним забарвленням; удосконалювати вмiння правильно iнтонувати такi речення, ставити роздiловi знаки в них; розвивати навички виразного читання, умiння систематизувати матерiал.

№057-58 - Діагностувальна робота. Переказ.

Мета: з’ясувати рівень сформованості основних текстотворчих умінь (визначення теми та головної думки тексту, колективного складання його плану, самостійного добору адекватних змісту виражальних засобів мови, реалізації задуму, тобто відтворення вихідного тексту-зразка з урахуванням поєднання різних типів мовлення); удосконалювати навички самостійної роботи, уточнювати й збагачувати словниковий запас учнів; розвивати логічне й образне мислення, пам’ять, відчуття cлова.