Каталог матеріалів

Урок №121 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Узагальнюємо розуміння нумерації чисел першої сотні.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит у 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 121

Тема. Узагальнюємо розуміння нумерації чисел першої сотні

Мета: систематизувати знання нумерації чисел у межах 100; закріпити знання порядку чисел першої сотні, їх десяткового складу, прийому подання числа у вигляді суми розрядних доданків; закріпити знання способів порівняння чисел і вміння порівнювати числа в межах 100; учити розташовувати числа в порядку зростання та спадання; вчити характеризувати числа; формувати вміння розв’язувати задачі; виконувати додавання і віднімання на основі знання нумерації чисел першої сотні; формувати обчислювальні навички та вміння знаходити значення виразів на кілька дій; розвиток логічного мислення учнів шляхом відновлення істинних нерівностей, вилучення «зайвого» числа з ряду чисел, творчої роботи над задачами.

Очікувані результати: здобувач освіти має знання нумерації чисел у межах 100; порядку чисел першої сотні, їх десяткового складу, прийому подання числа у вигляді суми розрядних доданків; способів порівняння чисел і вміння порівнювати числа в межах 100; вміє розташовувати числа в порядку зростання та спадання; характеризувати числа; формувати вміння розв’язувати задачі; виконувати додавання і віднімання на основі знання нумерації чисел першої сотні; має обчислювальні навички та вміння знаходити значення виразів на кілька дій.

 Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

 

Слайд 5.  Математична естафета «Встав пропущені числа».

Слайд 6. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 7. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 8-9. Хвилинка каліграфії.

2. Міркуємо логічно.

Слайд 10. Міркуємо логічно. Продовжіть запис можливих двоцифрових чисел. У записі одного числа певну цифру можна використати лише один раз.

Геометрична хвилинка.

Слайд 11. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність.

Усне опитування.

Слайд 12. Усне опитування.

ІІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Закріплення порядку чисел першої сотні.

Слайд 13. Завдання 1. Полічи від 97 до 82. Полічи від 33 до 27.

Слайд 14. Завдання 2. Продовж ряди чисел.

Закріплення вмінь порівнювати числа та розташовувати їх у порядку зростання і спадання.

Слайд 15. Завдання 3. Серед поданих чисел назви найбільше число; найменше число.

Слайд 16. Завдання 4. Назви в порядку зростання всі числа, які містять 5 десятків.

Слайд 17. Завдання 5. Назви в порядку спадання числа, які містять з одиниці.

Слайд 18. Завдання 6. Які цифри можна поставити замість листочків, щоб одержати істинну нерівність?

Закріплення знань про одноцифрові, двоцифрові, круглі числа.

Слайд 19. Завдання 7. Знайди в кожному рядку «зайве» число.

Закріплення знань про десятковий склад чисел і прийом подання числа у вигляді суми розрядних доданків.

Слайд 20. Завдання 8. Подай число різними способами.

Закріплення знання переставного закону додавання та розуміння взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання.

Слайд 21. Завдання 9. Розглянь рівності в першому стовпчику. Поясни, як одержали кожний результат. Склади подібні рівності до інших випадків.

Закріплення обчислювальних прийомів додавання і віднімання, в тому числі на основі нумерації.

Слайд 22. Завдання 10. Відшукай помилки. Виправ їх.

Формування вмінь розв’язувати задачі.

Слайд 23. Завдання 11. 1) Прочитай задачу. Перевір, чи правильно її розв'язано. 2) Зміни запитання задачі так, щоб її розв'язанням став вираз 26 – 10.

Слайд 23. Завдання 12. Виконай короткий запис задачі. Розв'яжи задачу.

Слайд 25. Рухлива вправа.

Робота в навчальному зошиті с.30-31

Закріплення запису чисел першої сотні. Закріплення десяткового складу двоцифрового числа.

Слайд 26. Завдання 1. Запиши числа. У запису кожного числа підкресли однією рискою одиниці, двома — десятки.

Слайд 27. Завдання 2. Назви числа шостого десятка; числа, які містять по 6 десятків; по 6 одиниць.

Закріплення способів порівняння чисел першої сотні.

Слайд 28. Завдання 3. Назви числа:

Слайд 29. Завдання 4. Розташуй числа у порядку зростання і дізнайся назву гірської вершини в Україні.

Закріплення способу подання числа у вигляді суми розрядних доданків.

Слайд 30. Завдання 5. Заміни число сумою розрядних доданків. Прочитай рівності зліва направо; справо наліво.

Характеристика чисел першої сотні.

Слайд 31. Завдання 6. Досліди число: 67; 28; 79.

Закріплення обчислювальної навички додавання та віднімання чисел на підставі нумерації.

Слайд 32. Завдання 7. Знайди значення виразів.

Слайд 33. Завдання 8. Відшукай і виправ помилки в обчисленнях.

Слайд 34. Завдання 9. Встав пропущені числа, щоб одержати істинні рівності.

Закріплення уміння розв’язувати задачі.

Слайд 35-36. Завдання 10. 1) Прочитай задачу. Розвяжи її. 2) Зміни умову задачі відповідно до запитання:

Слайд 37. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

  1. Робота за підручником (с.124).

Слайд 38. Завдання 1. Виконай арифметичні дії.

Слайд 39. Завдання 2. Продовж послідовності чисел так, щоб у кожному ряді було 10 чисел.

Слайд 40. Завдання 3. 1) Назви в порядку зростання всі числа, які містять 6 десятків. 2) Назви в порядку спадання числа, які містять 4 одиниці.

Слайд 41. Завдання 4. Досліди число 72.

Слайд 42. Завдання 5. Знайди і виправ помилки. Спробуй пояснити помилки.

Слайд 43. Завдання 6. Розв'яжи задачу.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 44. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 45. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 46. Рефлексія «Загадкові листи».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні