№001 - Що таке текст. Розпізнаю текст за його основними ознаками

Очікувані результати навчання:

Навчається  спостерігати за основними ознаками тексту, добирає самостійно заголовок до тексту, встановлює їхню відповідність відповідно тексту; розвиває зв′язне мовлення, мислення, творчу уяву; збагачує словниковий запас, розрізняє головне і другорядне в тексті.

№002 - Мета тексту. Типи текстів. Навчаюся визначати тему і мету тексту, розрізняти типи текстів

Очікувані результати навчання:

Навчається розрізняти різні типи текстів, встановлює їх тему, мету, добирає заголовки; розвивати мовлення школярів; виховує шанобливе ставлення до природи.

№005 - Засоби зв’язку речень у тексті. Навчаюся визначити тему і мету тексту, розрізняти типи текстів

Очікувані результати навчання:

Навчається визначати тему і мету тексту, визначати мовні засоби, встановлює типи тексту, добирає заголовки та виховує шанобливе ставлення до тварин

№007 - Навчаюся визначати частини тексту-розповіді, будувати текст

Очікувані результати навчання:

Навчається визначати частини тексту-розповіді та будувти нескладні тексти, встановлює їх тему, мету, добирає заголовки; розвивати мовлення школярів; збагачує словниковий запас учнів; виховує шанобливе ставлення до природи.

№008 - Навчаюся визначати частини тексту-есе, будувати текст

Очікувані результати навчання:

Навчається  визначати частини тексту-есе, добирає самостійно заголовок до тексту, встановлює їхню відповідність відповідно тексту; розвиває зв′язне мовлення, мислення, творчу уяву; збагачує словниковий запас, розрізняє частини тексту-есе.

№010 - Спостереження за ознаками текстів різних стилів. Навчаюся розрізняти тексти різних стилів

Очікувані результати навчання: формувати уявлення про ознаки стилів мовлення. Учити впізнавати за характерними ознаками тексти різних стилів. Розвивати вміння порівнювати тексти.

 

№011 - Розвиток зв’язного мовлення

Очікувані результати навчання: Вчити учнів розрізняти, порівнювати наукові та художні описи. Розвивати вміння спостерігати, виділяти головне, добирати влучні мовні засоби відповідно до мети висловлювання. Формувати вміння самостійно складати описи з опорою на схему та фотоілюстрацію. Збагачувати словниковий запас. Виховувати любов до тварин.

№012 - Порівняння художніх і науково-популярних описів. Навчаюся визначати частини тексту-опису, будувати тексти-описи художні і науково-популярні

Очікувані результати навчання: ознайомити з будовою тексту-опису. Вчити порівнювати, розрізняти тексти-описи (художні й науково-популярні), будувати їх.

 

№014 - Складання плану тексту. Навчаюся складати план тексту, створювати текст за планом

Очікувані результати навчання: формувати уявлення про план тексту..Розвивати вміння складати план тексту, творити текст за планом. Формувати вміння переказувати текст за поданим планом.    

№018 - Розвиток зв’язного мовлення

Очікувані результати навчання: розвивати зв’язне мовлення; розвивати вміння використовувати слова, близькі за значенням; вчити писати синкан;розвивати вміння  писати зоровий диктант, закріпити знання про будову тексту-розповіді, вчити писати текст-розповіді за фрагментом, збагачувати словник учнів.

№019 - Речення. Розпізнаю речення за його основними ознаками

Очікувані результати навчання:

Навчається визначати  речення як одиницю мовлення, що виражає закінчену думку, добирає самостійно розділові знаки, встановлює на слух завершене і незавершене речення; розвиває мислення, творчу уяву.

№020 - Види речень за метою висловлювання та інтонацією. Розпізнаю види речень за метою висловлювання та інтонацією

Очікувані результати навчання:

Навчається формувати  поняття  про  речення  за  метою  висловлювання  (розповідні,  питальні, спонукальні) та  інтонацією (неокличні, окличні);,

розвиває  усне  і  писемне  мовлення,  мислення,  творчі  здібності  учнів;

виховує любов  до  рідного  слова

№021 - Навчаюся правильно відтворювати інтонацію речень

Очікувані результати навчання:

Навчається формувати навички правильного інтонування речень, вдосконалює знання про види речень за метою висловлювання та інтонацією;  продовжує формувати навички каліграфічного письма , виховує допитливість.

№022 - Звертання. Навчаюся розпізнавати звертання, правильно вживати їх

Очікувані результати навчання:

Навчається визначати звертання в частинах тексту,  встановлює типи тексту та з якою метою їх написано, добирає заголовки, розвиває вміння виділяти звертання на письмі; виховує любов до усної народної творчості.

№023 - Навчаюся виокремлювати звертання. Навчальний діалог

Очікувані результати навчання:

Навчається формувати  уявлення про звертання, встановлює як правильно вживати  слово-звертання  в усному і писемному мовленні, розвиває пізнавальну активність  і самостійність.; виховує шанобливе ставлення до рідного краю.

№025 - Розвиток зв’язного мовлення

Очікувані результати навчання: вчити учнів складати та записувати твір-міркування; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати зв’язне мовлення;  виховувати любов до книги , до читання.

№026 - Зв’язок слів у реченні. Навчаюся встановлювати зв’язок між членами речення

Очікувані результати навчання:

Навчається встановлювати зв’язок між членами речення, розвиває  вміння  визначати  в реченні його основу  й  встановлювати  зв’язок між словами  в реченні; закріплює  знання  учнів  про  підмет, присудок  як  граматичну основу  речення; складає  речення  за  поданими  схемами та виховує шанобливе ставлення до тварин.

№027-29 - Установлюю зв’язок між словами в реченні

Очікувані результати навчання:

Навчається встановлювати зв'язок слів у реченні за допомогою питань, закріплює  знання про головні члени речення; розвиває  вміння добирати влучні слова для побудови висловлювань; виховує старанність.

№030 - Багатозначні слова. Пояснюю значення багатозначних слів

Очікувані результати навчання: навчається виявляти в тексті багатозначні слова, вживати їх у мовленні; розвиває  усне  і  писемне  мовлення,  мислення,  творчі  здібності  учнів; збагачує словниковий запас; розвиває вміння аналізувати, узагальнювати; виховувує любов до природи.

№031 - Пряме і переносне значення слів. Розпізнаю пряме і переносне значення слова

Очікувані результати навчання:

Навчається виявляти в тексті слова із прямим та переносним значенням,  вживає у мовленні слова в переносному значенні, розвиває мовлення,  збагачує словниковий запас школярів; виховує любов до рідної мови.

№032 - Розвиток зв’язного мовлення

Очікувані результати навчання: вчити учнів складати та записувати твір-міркування; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати зв’язне мовлення;  виховувати любов до книги , до читання.

№033 - Близькі за значенням слова — синоніми. Розпізнаю близькі за значенням слова

Очікувані результати навчання: навчається користуватися у власному мовленні синонімами, закріплює  знання про головні члени речення; виражальні можливості мовлення учнів; виховує старанність та любов до української  мови

№034 - Навчаюся доречно вживати слова в мовленні

Очікувані результати навчання:

вдосконалює навички доречно виживати слова в мовленні, тренерує вміння правильно вживати слова в мовленні; розширює уявлення учнів про значення слів і їх вживання; розвиває усне мовлення учнів, виховувати інтерес до вивчення української мови.

№035 - Протилежні за значенням слова— антоніми. Розпізнаю протилежні за значенням слова

Очікувані результати навчання:

вдосконалює уявлення про слова, протилежні за значенням; навчається використовувати їх в усному і писемному мовленні, попереджувати повтори у тексті; розширює словниковий запас учнів; виховувати спостережливість, мовне чуття.

№036-38 - Навчаюся користуватися словниками синонімів, антонімів. Навчальний діалог

 Очікувані результати навчання: вдосконалює знання учнів про синоніми та антоніми; навчається користуватися словниками синонімів та антонімів; правильно визначати та знаходити їх у словниках, доцільно вживати їх у власному мовленні; розширює виховувати мовне чуття, увагу до слова, високу культуру мовлення.

№039 - Розвиток зв’язного мовлення

Очікувані результати навчання: надати можливість кожній дитині самостійно з опорою на алгоритм, оволодівати технологію вибіркового переказу тексту на основі попереднього відбору матеріалу на дану тему і створення на цій основі нового вислову;  спрямовувати діяльність на розвиток умінь висловлювати думку правильно, точно обмірковуючи при цьому зміст і межі нового висловлення;  створити умови для емоційного сприйняття твору, співпереживання героям, складання своєї власної думки про героя на основі його вчинків.

№040 - Закінчення слова, його роль у реченні. Навчаюся визначати закінчення у слові

Очікувані результати навчання: навчається визначати закінчення у словах за допомогою зміни їх форми, встановлює на слух закінчення у словах; розвиває критичне й логічне мислення; виховує бажання пізнавати та вивчати українську мову.

№041 - Навчаюся визначати нульове закінчення

Очікувані результати навчання: навчається визначати закінчення у словах за допомогою зміни їх форми, встановлює на слух закінчення у словах; розвиває критичне й логічне мислення; виховує бажання пізнавати та вивчати українську мову.

№042 - Основа слова. Частини основи. Навчаюся визначати основу слова. Навчальний діалог

Очікувані результати навчання:

Навчається формувати поняття про будову слова,  вчиться знаходити в словах закінчення, основу; закріплює вміння аналізувати, порівнювати; виховує читацький  інтерес до книги, виховувати товариські почуття.

№043 - Спільнокореневі слова. Корінь слова. Навчаюся визначати корінь, добирати спільнокореневі слова

Очікувані результати навчання:

Навчається вміння визначати і добирати спільнокореневі слова; закріплює виділяти корінь, формувати увагу до лексичного значення слова; виховує любов і бережливе ставлення  до природи

 

№044 - Розрізняю спільнокореневі слова і форми слова

Очікувані результати навчання:

Навчається розрізняти групи слів, у яких корені звучать і пи­шуться однаково; розвиває знання учнів про спільнокореневі слова, про основу слова, про закінчення змінних слів, про префікс і закінчення як значущі частини слова; виховує любов і пошану до рідної мови, природи рідного краю.

№045 - Наголос. Правильно наголошую слова

Очікувані результати навчання:

Навчається знання учнів про склад та наголос; вміння ділити слова на склади, визначати склади відкриті і закриті, наголошені і ненаголошені,правильно наголошувати слова; виховує читацький  інтерес до книги, виховувати товариські почуття.

№046 - Розвиток зв’язного мовлення

Очікувані результати навчання: вчити учнів складати та записувати твір-міркування про дружбу; збагачувати словниковий запас учнів; вчити дітей оцінювати адекватно різні життєві ситуації, аналізувати їх і знаходити самостійно шляхи виходу з них; вміти розрізняти поняття «друг», «товариш», «компроміс»; допомогти дітям з’ясувати критерії справжньої дружби; сприяти усвідомленню в дітей цінності дружніх стосунків та їх важливості в житті.

№047 - Загальне поняття про орфограму. Навчаюся розпізнавати слова з орфограмами, перевіряти їх

Очікувані результати навчання:

 

ознайомлюється з поняттям «орфограма»; вчиться знаходити слова з орфограмами і перевіряти їх написання; розвиває мовлення, мислення; виховує любов рідного краю.

№048 - Ненаголошені голосні звуки [е], [и] в коренях слів. Позначення їх на письмі. Навчаюся правильно вимовляти слова з ненаголошеними голосними [е], [и]

Очікувані результати навчання:

Навчається вимовляти ненаголошені голосні звуки [е],[и];
формує орфографічні й орфоепічні вміння щодо написання й вимови голосних е, и, о в коренях слів; виховує о краси рідної природи.

 

№050 - Вимова і правопис слів із ненаголошеними [в], [и], що не перевіряються наголосом. Навчаюся користуватись орфографічним словником. Навчальний діалог

Очікувані результати навчання:

Навчається користуватися орфографічним словником для перевірки написання слів із ненаголошеними [е], [и] в коренях, що не перевіряються наголосом; збагачує словниковий запас учнів;  розвиває зв’язне мовлення; виховує  культуру мовлення.

№051 - Застосування алфавіту. Навчаюся розташовувати слова за алфавітом, користуватися словниками

Очікувані результати навчання:

Навчається самостійно користуватися орфографічним словником; закріплює знання українського алфавіту і вміння упорядковувати слова за алфавітом;

виховує наполегливість у праці та уважність.

№052 - Вимова і написання слів зі звуками [г], [дж], [дз], [дз '] Правильно вимовляю, наголошую, записую слова

p>Очікувані результати навчання:

Навчається розвивати фонематичний слух, спостережливість, логічне  мислення, уміння робити висновки; збагачує словниковий запас; виховує прагнення допомогти іншим, працьовитість, почуття   відповідальності. 

№053 - Розвиток зв’язного мовлення

Очікувані результати навчання: учити учнів застосовувати набуті знання, уміння та навички у процесі виконання завдань; розвивати кмітливість, аналітичне мислення, увагу;  виховувати спостережливість, взаємоповагу; інтерес до оточуючого, любов до природи.

№054-56 - Вимова і написання слів із дзвінкими приголосними зву¬ками в кінці слова і складу. Правильно вимовляю і пишу слова із дзвінкими приголосними в кінці слова і складу

Очікувані результати навчання:

Навчається правильно вимовляти слова з дзвінкими приголосними; поглиблює знання про дзвінкі та глухі приголосні;  розвиває орфоепічну чіткість; виховує  культуру мовлення.

№057 - Префікс як значуща частина мови

Очікувані результати навчання:

Вивчає префікс як значущу частину слова; формує загальнопізнавальні вміння знаходити префікси у словах, визначати їх роль; сприяє зміцненню навичок його виділення у словах;  розвиває зв’язне мовлення; виховує  культуру мовлення

№058 - Навчаюся правильно записувати слова із префіксами роз-, без-

Очікувані результати навчання:

Навчається з вимовляти та писати з  префіксами роз-, без-; розвиває орфографічні навички, збагачує словниковий запас, вміння аналізувати; виховує читацький  інтерес до книги, виховувати товариські почуття.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання