Каталог матеріалів

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ОСВІТНІХ МАТЕРІАЛІВ, ЩО НЕ ОБУМОВЛЕНІ БУДЬ-ЯКИМИ РІВНЯМИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом № 01 від 17 липня 2019 року

фізичною особою-підприємцем Цупою Василем Васильовичем

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ПРО НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ОСВІТНІХ МАТЕРІАЛІВ, ЩО НЕ

ОБУМОВЛЕНІ БУДЬ-ЯКИМИ РІВНЯМИ

Цей ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ОСВІТНІХ МАТЕРІАЛІВ, ЩО НЕ ОБУМОВЛЕНІ БУДЬ-ЯКИМИ РІВНЯМИ (надалі по тексту - Договір) встановлює порядок користування Інтернет-ресурсом https://vsimpptx.com/ (надалі по тексту – Інтернет-ресурс), а також замовлення, купівлі матеріалів, що розміщені на Інтернет-ресурсі.

Договір є публічною офертою ФОП Цупи В. В. (надалі по тексту – Виконавець) для невизначеного кола осіб у розумінні ст. ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, укласти Договір про надання доступу до освітніх матеріалів, що не обумовлені будь-якими рівнями.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відносини між Відвідувачами та Виконавцем базуються на основі договору публічної оферти.

1.2. Умови публічного договору є однаковими для всіх.

1.3. Придбавши Матеріали Виконавця Ви акцептуєте умови цього Договору, та підтверджує, що ознайомлені з ним та погоджуєтесь з його умовами.

1.4. З моменту початку користування вебсайтом, незалежно від статусу реєстрації на ньому, Ви акцептуєте:

 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до умов цього Договору та за замовленням Замовника Виконавець зобов’язується надавати Замовникові доступ до Матеріалів, розміщених на Інтернет-ресурсі https://vsimpptx.com/ з моменту здійснення оплати за вибраний Замовником курс протягом усього поточного календарного навчального року (навчальний рік в рамках якого була здійснена трансакція) до 30 червня включно, що відображено у Додатку№1 та до цього Договору та за посиланням https://vsimpptx.com/dogovir-oferti (надалі - Матеріали), а Замовник зобов’язується приймати Матеріали та вчасно оплачувати їх.

2.2. Місце створення та надання Матеріалів – Матеріали створюються за адресою офіційного місцезнаходження Виконавця та розміщаються на Інтернет-ресурсі https://vsimpptx.com/ .

2.3. Кошторис пакетів освітніх Матеріалів відображаються у таблиці цін в Додатку№1 до цього Договору та за посиланням https://vsimpptx.com/dogovir-oferti .

2.4. Після сплати вибраного курсу Замовник отримує повний доступ до освітніх матеріалів шляхом відкриттям доступу через попередньо створений Замовником обліковий запис на Інтернет-ресурсі https://vsimpptx.com/ . Деякі Матеріали мають поступовий доступ протягом поточного навчального року з умовою випередження на 2 тижні вперед відповідно календарних планів, що розміщені на Інтернет-ресурсі та чинних навчальних програм, за які Замовником здійснено попередню оплату.

2.5. Виконавець за попередню оплату, в окремих випадках, надає доступ до підписки – замовлення на розробку уроків чи інших навчальних матеріалів, доступ до яких надається поступово. У разі зупинення діяльності Виконавця, або неможливості подальшого надання таких освітніх матеріалів, надлишкова вартість за не використані матеріали повертається Замовнику.

2.6. Якщо Замовник оплатив та отримав доступ до освітніх матеріалів, а планування підписки не проаналізував, та у нього навчальні теми, згідно до його навчального закладу відмінні від тих, які він замовив, то освітні матеріали не повертаються, а сплачені Замовником кошти не підлягають поверненню.

2.7. Освітні матеріали, доступ до яких отримує Замовник належать на праві інтелектуальної власності Виконавцю.

3. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ, УМОВИ ТА ТЕРМІНИ ОПЛАТИ

3.1. Замовник звертається до Виконавця будь-яким зручним способом зв’язку, що опублікований на Інтернет-ресурсі, в тому числі в автоматизованому режимі, приймає умови даного Договору створюючи власний обліковий запис, погоджуючись з умовами, шляхом встановлення відмітки "Прийняти правила та договір публічної оферти на сторінці - https://vsimpptx.com/auth/register/ ", котрий цілком і повністю належить Інтернет-ресурсу https://vsimpptx.com/ .

3.2. Вартість, об’єм освітніх матеріалів, їх рівень та комплектація зазначаються на Інтернет-ресурсі, в Додатку №1 цього Договору та за посиланням https://vsimpptx.com/dogovir-oferti/ , встановлюються та залишається незмінною на весь строк дії Договору.

3.3. Доступ до освітніх Матеріалів надається протягом 3 діб з моменту здійснення оплати та закінчується 30 червня поточного навчального року не залежно від того, на якому календарному етапі перебігу навчальний рік знаходиться, коли Замовник здійснив оплату Матеріалів.

3.4. Відвідувач оплативши Матеріали акцептує умови цього Договору та отримує вказані у цьому Договорі та на Інтернет-ресурсі Матеріали; не оплативши Матеріали Замовник відмовляється від Договору та від Матеріалів, які розміщені Виконавцем на користь Замовників згідно умов цього Договору на Інтернет-ресурсі.

4. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Забезпечити належний доступ до освітніх Матеріалів, відповідно до вибраного та попередньо оплаченого комплекту Замовником.

4.2. Забезпечити можливість оплати за Матеріали на банківський рахунок.

4.3. Забезпечити Замовника Матеріалів повною інформацію про Матеріали, що продаються, їх зміст, а також надати дані про Виконавця для пред’явлення скарг або вимог.

4.4. Публічно повідомляти Замовників Матеріалів про всі зміни в умовах користування Інтернет-ресурсом шляхом розміщення відповідної інформації на Інтернет-ресурсі не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до вступу в силу таких змін. Публічне розміщення інформації про будь-які зміни в правилах і умовах користування на Інтернет-ресурсі вважається фактом інформування Замовника про ці зміни.

4.5. Ознайомити Замовника із умовами цього Договору та отримати дозвіл на обробку персональних даних (в т. ч. в усному порядку).

4.6. Повернути частку сплачених коштів Замовнику, у випадках передбачених Договором.

4.7. Завчасно надавати доступ до освітніх матеріалів на умовах підписки згідно із календарним планом поточного навчального року, за який було здійснено оплату Замовником.

4.8. Здійснювати належне роз’яснення Замовнику плану дій у випадку, коли виникають проблеми із завантаженням та роботою із презентаціями, для чого створює, розміщує та наповнює контент з відеоматеріалів, де детально роз’яснює основні питання за посиланням https://vsimpptx.com/videodopomoga.

5. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Завчасно та в повному об’ємі вносити оплату за відкриття доступу до освітніх матеріалів, які Замовник вибрав згідно із таблицею цін у Додатку№1 до даного Договору та за посиланням https://vsimpptx.com/dogovir-oferti/ .

5.2. Аналізувати та на власних розсуд замовляти Матеріали на умовах розміщених на Інтернет-ресурсі.

5.3. Використовувати Матеріали, доступ до яких було придбано Замовником, виключно для особистих цілей.

5.4. Самостійно використовувати Інтернет-ресурс щодо вивчення відеоуроків, як користуватись сайтом.

5.5. Після вивчення даного Договору та прийняття його умов Замовник надає свою згоду на обробку персональних даних, погоджується з усіма умовами цього Договору, правилами та умовами сайту https://vsimpptx.com/ та несе персональну відповідальність за будь-яку інформацію, яку надає та розміщує на сайті та поза його межами, а також за будь-які порушення прав інтелектуальної власності відповідно до чинного законодавства України.

6. ПРАВА ЗАМОВНИКА

6.1. Отримати повний доступ до Матеріалів, доступ до яких було попередньо оплачено Замовником.

6.2. Повернути частину сплачених коштів по підписці, з підстав, передбачених цим Договором у разі відсутності вини Замовника.

6.3. Надавати свої пропозиції та побажання щодо покращення освітніх матеріалів.

7. ПРАВА ВИКОНАВЦЯ

7.1. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку, попередивши про це Замовника не менше ніж за 30 (тридцять) днів, у випадках передбачених цим Договором.

7.2. Право на обробку персональних даних для виконання умов даного Договору після підтвердження його Замовником.

7.3. Вимагати виконання умов цього Договору.

7.4. Вимагати негайного припинення порушень авторських прав, у випадку його виявлення.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору, надалі іменується – Порушення Договору, Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених цим Договором.

8.2. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання чи неналежне виконання обумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

8.3. Усі спори між сторонами Договору вирішуються шляхом проведення переговорів. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів Сторони мають право звернутися до суду, який вирішує спори за офіційним місцезнаходженням Виконавця.

9. ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Договір може бути розірвано достроково у наступних випадках:

9.1.1. Виконавцем в односторонньому порядку шляхом подання Замовнику письмової заяви про розірвання Договору за 30 (тридцять) днів до запланованої дати розірвання Договору.

9.1.2. Замовником в односторонньому порядку на підставах та умовах, передбачених цим Договором та діючим законодавством України.

10. ДІЯ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту оплати вибраного Матеріалу, згідно цього Договору та припиняє свою дію 30 червня поточного календарного навчального року (навчальний рік в рамках якого була здійснена трансакція).

10.2. Погодження з умовами, шляхом встановлення відмітки "Прийняти правила та договір публічної оферти на сторінці - https://vsimpptx.com/auth/register/ ", цього Договору Замовник безумовно і безвідклично дає згоду на збір та використання особистих персональних даних з метою отримання Замовником Матеріалів та належної організації ведення діловодства, реалізації цивільно-правових та інших правовідносин, відповідно до вимог чинного законодавства України.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Прийняттям умов цього Договору Замовник заявляє, що всі умови цього Договору йому зрозумілі, він ознайомлений з правилами Інтернет-ресурсу, їх зміст зрозумілий, Замовник приймає їх безумовно і в повному обсязі.

11.2. Продаж, розповсюдження чи будь-яке інше надання доступу до Матеріалів із інтернет-ресурсу https://vsimpptx.com/ та дочірніх піддоменів на користь третіх осіб заборонено.

ФОП Цупа В. В.