Каталог матеріалів

Розробки уроків з хімії для 7 класу за Ярошенко О.Г.

№01 - Вступний інструктаж з БЖД. Хімія - природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі. Короткі відомості з історії хімії.

Мета: сформувати уявлення в учнів про хімію, предмет вивчення хімії, загальні поняття про закони природи, місце хімії серед інших природничих наук, роль хімічної науки в розвитку народного господарства, житті людини; повторити відомості про хімічні елементи та речовини, що були вивчені в курсі «Природознавство». Розвивати критичне та логічне мислення, усне мовлення. Виховувати любов до предмету.

№02 - Хімічний кабінет, правила поведінки та безпеки під час роботи в ньому. Ознайомлення з обладнанням та лабораторним посудом.

Мета: ознайомити учнів із правилами техніки безпеки під час роботи в хімічному кабінеті; з порядком надання першої медичної допомоги при потраплянні лугів та кислот на шкіру, очі; навчити учнів виконувати найпростіші операції під час проведення хімічних експериментів; удосконалювати пізнавальні вміння; розвинути уміння працювати з хімічним посудом, обладнанням, реактивами; формувати стійкий інтерес до предмета.

№03 - Правила роботи з пробірками й нагрівальними приладами.

Мета: сформувати початкові навички практичної роботи з хімічними речовинами й лабораторним устаткуванням; перевірити знання техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії; сформувати вміння використовувати лабораторний посуд, лабораторний штатив, нагрівальний прилад.

№04 - Практичне використання знань про обладнання кабінету хімії та лабораторний посуд. Інструктаж з БЖД.

Мета: прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Виконання найпростіших лабораторних операцій. Розвивати вміння використовувати набуті знання в нестандартних ситуаціях; розвивати увагу, пам'ять, логічне мислення, хімічну мову, пізнавальний інтерес, розумову діяльність, практичні вміння та навички; продовжити формування елементів наукового та пізнавального світогляду; виховувати почуття відповідальності, колективізму, упевненості у своїх силах.

№05 - Фізичні тіла і речовини. Матеріали.

Мета: поглибити знання учнів про речовини, з’ясувати відмінності між поняттями «речовина», «матеріал», «фізичне тіло»; навчити описувати речовину за її фізичними властивостями, розвивати вміння порівнювати і узагальнювати, а також самостійно працювати на уроці; виховувати спостережливість і уважність, комунікативні якості особистості.

№06 - Фізичні властивості речовин. Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід № 3 «Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків».

Мета: поглибити знання про речовини та їх властивості. Навчити порівнювати та описувати фізичні властивості речовин. Формувати вміння проводити дослідження, поглибити знання про наукові методи пізнання. Розвивати спостережливість, акуратність, уміння фіксувати одержані результати, працювати в команді. Формувати вміння використовувати свої знання в життєвих ситуаціях.

№07 - Як досліджують властивості речовин.

Мета: продовжувати знайомити учнів з методами вивчення хімічних сполук та явищ. Формувати навички порівнювати речовини, описувати їх властивості, встановлювати залежність між властивостями та застосуванням речовин, показати значення експерименту в хімічних дослідженнях; продовжити формування навичок безпечного поводження з речовинами та хімічним обладнанням. Виховувати прагнення досліджувати навколишній світ.

№08 - Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей.

Мета: повторити поняття «тіло», «матеріал», «речовина» суміші, їх властивості; cформувати поняття «чисті речовини» та «суміші», їх подібності та відмінності, основні способи розділення сумішей; розвивати вміння розрізняти чисті речовини і суміші, складати план дій розділення сумішей; розкрити практичне значення сумішей та їх розділення виховуючи інтерес до предмету.

№09 - Інструктаж з БЖД. Практична робота № 2 «Розділення сумішей».

Мета: сформувати початкові навички практичної роботи з хімічними речовинами й лабораторним устаткуванням; перевірити знання техніки безпеки під час виконання практичної роботи в кабінеті хімії; сформувати вміння використовувати лабораторний посуд, лабораторний штатив, нагрівальний прилад; формувати навички й уміння проведення хімічного експерименту й аналізу явищ, що спостерігаються, робити висновки в ході практичної роботи.

№10 - Молекули. Атоми. Хімічний елемент.

Мета: поглибити знання учнів про атоми й молекули, як складові частинки речовини; дати поняття про йони та хімічний елемент; ознайомити учнів із сучасною українською номенклатурою; формувати вміння аналізувати, порівнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; розвивати пізнавальну мотивацію, уміння самостійно шукати інформацію; виховувати навички взаємодії та взаємодопомоги.

№11 - Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.

Мета: розширити знання учнів про періодичну систему елементів; закріпити знання учнів про хімічний елемент, хімічну символіку; дати поняття абсолютної та відносної атомної маси; навчити визначати відносну атомну масу за періодичною системою хімічних елементів. Розвивати логічне мислення, вміння та навички працювати з додатковою літературою та текстом підручника, узагальнювати, вибирати головне, робити висновки, розвивати навички учнів користуватися періодичною системою як джерелом інформації; формувати стійкий інтерес до вивчення предмета

№12 - Ознайомлення з періодичною системою хімічних елементів Д.І.Менделєєва.

Мета: ознайомити учнів із будовою періодичної системи хімічних елементів Д.І.Менделєєва; сформувати початкові навички визначення положення хімічного елемента в періодичній системі; продовжити ознайомлення із символами й назвами елементів за сучасною українською номенклатурою. Сприяти розвитку наполегливості в навчанні; виховувати активну позицію в навчанні та житті.