Каталог матеріалів

Календарно-тематичне планування з хімії. Автор Ярошенко О.Г. для 7 класу

№ уроку

Дата уроку

Тема уроку

Примітки

І семестр

1.

 

Вступний інструктаж з БЖД. Хімія - природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі. Короткі відомості з історії хімії. Навчальний проєкт.

 

2.

 

Хімічний кабінет, правила поведінки та безпеки під час роботи в ньому. Ознайомлення з обладнанням та лабораторним посудом.

 

3.

 

Правила роботи з пробірками й нагрівальними приладами.

 

4.

 

Практичне використання знань про обладнання кабінету хімії та лабораторний посуд. Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід № 1 «Дослідження будови полум`я», лабораторний дослід № 2 «Ознайомлення з маркуванням небезпечних речовин». Практична робота № 1.

 

Початкові хімічні поняття

5.

 

Фізичні тіла і речовини. Матеріали.

 

6.

 

Фізичні властивості речовин. Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід № 3 «Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків».

 

7.

 

Як досліджують властивості речовин.

 

8.

 

Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей.

 

9.

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота № 2 «Розділення сумішей».

 

10.

 

Молекули. Атоми. Хімічний елемент.

 

11.

 

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.

 

12.

 

Ознайомлення з періодичною системою хімічних елементів Д.І.Менделєєва.

 

13.

 

Хімічні формули речовин.

 

14.

 

Семінар № 1 з груповою навчальною діяльністю учнів.

Хімічний елемент і хімічна формула.

 

15.

 

Контрольна робота № 1.

 

16.

 

Прості речовини. Метали і неметали, металічні і неметалічні елементи.

 

17.

 

Складні речовини. Багатоманітність речовин.

Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід № 4 «Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин».

 

18.

 

Відносна молекулярна маса. Масова частка елемента у складній речовині.

 

19.

 

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю.

 

20.

 

Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук.

 

21.

 

Семінар № 2 з груповою навчальною діяльністю учнів. Відносна молекулярна маса речовин і валентність атомів.

 

22.

 

Контрольна робота № 2.

 

23.

 

Фізичні та хімічні явища. Інструктаж з БЖД. Лабораторні досліди № 5-9 «Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуютьсявиділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом».

Навчальний проєкт.

 

24.

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота №3

«Дослідження фізичних і хімічних явищ на прикладах побутових хімікатів і продуктів харчування».

 

Кисень

25.

 

Повітря, його склад і властивості.

 

26.

 

Оксиген і кисень. Поширеність Оксигену і кисню в природі. Фізичні властивості кисню.

 

27.

 

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій.

 

28.

 

Схема хімічної реакції. Рівняння реакції.

 

29.

 

Семінар №3 з груповою навчальною діяльністю учнів.

Закон збереження маси речовин. Схеми і рівняння хімічних реакцій.

 

30.

 

Добування та збирання кисню. Поняття про каталізатори. Реакція розкладу.

 

31.

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота №4. «Добування кисню з гідроген пероксиду з використанням різних біологічних каталізаторів, доведення його наявності».

 

32.

 

Хімічні властивості кисню. Реакція сполучення.

 

ІI семестр

33.

 

Окиснення. Горіння. Умови виникнення і припинення горіння.

 

34.

 

Семінар №4 з груповою навчальною діяльністю учнів.

Добування і хімічні властивості кисню.

 

35.

 

Колообіг. Оксигену в природі. Озон. Застосування та біологічна роль кисню. Навчальний проєкт.

 

36.

 

Проблема чистого повітря.

 

37.

 

Контрольна робота № 3.

 

Вода

38.

 

Вода, склад її молекули, поширення в природі, фізичні властивості. Вода як розчинник.

 

39.

 

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.

 

40.

 

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.

 

41.

 

Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об`єму води в розчині.

 

42.

 

Семінар №5 з груповою навчальною діяльністю учнів.

Розчини.

 

43.

 

Виготовлення розчинів.

 

44.

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота №5

«Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин».

 

45.

 

Взаємодія води з оксидами. Поняття про основи, кислоти, індикатори. Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід

№ 10 «Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами».

 

46.

 

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі. Навчальний проєкт.

 

47.

 

Контрольна робота № 4

 

48.

 

Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

 

49.

 

Узагальнення вивченого в 7 класі.

 

50.

 

Підсумкове заняття. Екскурсія.

 

51.

 

*Резервний урок

 

52.

 

*Резервний урок