s1 s2 s3 s4 s5 s6
preload image preload image

11 клас

Календарно-тематичне планування 11 клас нова програма 2018-2019 н.р.

№ уро-ку

Дата уроку

Тема уроку

Примітка

Тема 1. Інформаційні технології в навчанні (8 годин)

 1

__.__.__

Огляд програмних засобів для підтримки навчання математики. Призначення математичних процесорів. Огляд середовища математичного процесора. Автоматизація математичних обчислень

 

__.__.__

Побудова графіка функції однієї змінної

 

__.__.__

Практична робота № 1. Автоматизація математичних обчислень. Побудова графіків функції

 

__.__.__

Знаходження наближених значень розв’язків рівнянь і систем рівнянь.  Розв’язування задач на пошук екстремумів

 

__.__.__

Практична робота №2. Побудова графіків функції

 

 6

__.__.__

Практична робота № 3. Знаходження наближених значень розв’язків рівнянь і систем рівнянь

 

__.__.__

Огляд програмних засобів для підтримки навчання фізики, хімії та біології. Віртуальні лабораторії, інтерактивні моделі. Робота з наявними програмними засобами для підтримки навчання фізики, хімії та біології

 

__.__.__

Практична робота № 4.  Використання програмних засобів при вивченні фізики, хімії та біології

 

Тема 2. Основи алгоритмізації та програмування (30 годин)

2.1. Базові поняття програмування. Засоби візуальної розробки програм (10 годин)

__.__.__

Поняття моделі. Типи моделей. Моделювання як метод дослідження об’єктів. Поняття алгоритму, властивості алгоритмів. Форми подання алгоритмів. Графічне подання алгоритмів. Етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера

 

10 

__.__.__

Поняття мови програмування, програмного коду, середовища розробки програм, компілятора. Поняття програми як автоматизованої системи. Складові програми: дані, логіка, інтерфейс. Поняття об’єкта у програмуванні. Властивості об’єкта. Елементи інтерфейсу користувача як об’єкти. Поняття події та обробника події. Поняття про методи об’єкта

 

11 

__.__.__

Принципи роботи у візуальному середовищі розробки програм. Програмний проект і файли, що входять до його складу. Відкриття програмного проекту, його компіляція, збереження, виконання. Структура й складові елементи програм. Редагування коду обробників подій, пов’язаних з елементами керування. Створення найпростішого програмного проекту

 

12 

__.__.__

Практична робота № 5. Створення й виконання програмного проекту. Використання елементів керування

 

 13

__.__.__

Поняття оператора. Різновиди операторів. Виведення даних. Використання вікон повідомлень. Конструювання інтерфейсу користувача. Надання значень властивостям елементів керування. Відтворення на формах зображень

 

14 

__.__.__

Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор надання значень. Змінювання значень властивостей елементів керування в ході виконання проекту. Константи. Введення даних

 

15 

__.__.__

Поняття операції та виразу. Основні правила запису, обчислення та використання виразів. Надання значень виразів змінним. Пріоритет операцій. Арифметичні операції

 

16 

__.__.__

Практична робота № 6.Введення й виведення даних, робота зі змінними

 

17 

__.__.__

Покрокове виконання та аналіз роботи готових програм. Розробка власних програм на обчислення значень виразів. Використання налагоджувача програм. Різновиди помилок, методи їх пошуку та виправлення. Коментарі у програмному коді

 

18 

__.__.__

Практична робота № 7.  Налагодження програм

 (Оцінки за підтему 2.1)

 

2.2. Основи структурного програмування (20 годин)

2.2.1. Логічні операції та формули. Програми з розгалуженням. Підпрограми (9 годин)

19 

__.__.__

Основні поняття математичної логіки: логічні константи, логічні змінні, логічні вирази. Логічні операції: кон’юнкція, диз’юнкція, заперечення. Логічні формули. Таблиці істинності. Запис логічних виразів мовою програмування

 

20 

__.__.__

Операції порівняння. Алгоритмічна конструкція розгалуження та її графічне подання

 

21 

__.__.__

Оператори розгалуження

 

22 

__.__.__

Прапорці та групи перемикачів. Реалізація розгалужень з використанням прапорців та груп перемикачів.

 

23 

__.__.__

Практична робота № 8. Складання програм з розгалуженнями

 

24 

__.__.__

Поняття підпрограми та її аргументів. Поняття локальних і глобальних змінних. Формальні і фактичні параметри підпрограм

 

25 

__.__.__

Стандартні підпрограми та підпрограми користувача

 

26 

__.__.__

Створення і виклик підпрограм

 

27 

__.__.__

Практична робота № 9. Використання підпрограм

(Оцінки за підтему 2.2.1)

 

2.2.2. Оператори циклів. Масиви (11 годин)

28 

__.__.__

Алгоритмічна конструкція повторення та її графічне подання

 

29 

__.__.__

Оператори циклів

 

30 

__.__.__

Складання та програмна реалізація алгоритмів з циклами

 

31 

__.__.__

Практична робота № 10. Програмування циклічних обчислень

 

32 

__.__.__

Підсумковий урок

(Оцінки за І семестр)

 

33 

__.__.__

Поняття масиву. Оголошення одновимірного масиву. Індексація елементів масиву. Введення даних у масив та відображення його вмісту

 

34 

__.__.__

Використання багаторядкових текстових полів для введення даних у масив та їх відображення. Пошук даних у масиві

 

35 

__.__.__

Обчислення підсумкових показників для числового масиву. Обчислення підсумкових характеристик для елементів, що задовольняють певним властивостям

 

36 

__.__.__

Вибирання елементів з масиву за певним критерієм

 

37 

__.__.__

Сортування масивів. Пошук елементів у відсортованому масиві

 

38 

__.__.__

Практична робота  № 11. Опрацювання одновимірних масивів

(Оцінки за підтему 2.2.2)

 

Тема 3. Бази даних. Системи керування базами даних (12 годин)

39 

__.__.__

Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем керування базами даних

 

40 

__.__.__

Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв’язок». Поняття відношення, атрибута, ключа, зв’язку

 

41 

__.__.__

Класифікація зв’язків за множинністю та повнотою. Правила побудови моделі «сутність-зв’язок» предметної галузі

 

42 

__.__.__

Поняття таблиці, поля, запису. Основні етапи роботи з базами даних в середовищі системи керування базами даних. Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних

 

43 

__.__.__

Практична робота № 12. Розробка моделі «сутність-зв’язок» заданої предметної області. Створення бази даних в середовищі СКБД

 

44 

__.__.__

Властивості полів, типи даних. Введення даних у таблиці. Форми

 

45 

__.__.__

Сортування, пошук і фільтрація даних

 

46 

__.__.__

Практична робота № 13. Форми. Введення даних. Сортування, фільтрація і пошук даних

 

47 

__.__.__

Поняття запиту до реляційної бази даних

 

48 

__.__.__

Створення таблиць, запитів на вибірку даних і звітів з використанням майстрів

 

49 

__.__.__

Редагування  запитів, звітів і форм з використанням конструктора

 

50 

__.__.__

Практична робота № 14. Створення запитів і звітів

(Оцінки за тему)

 

Тема 4. Інформаційні технології  персональної та колективної комунікації (19 годин + 1 резерв)

4.1. Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів (6 годин)

51 

__.__.__

Структура веб-сайтів, різновиди веб-сайтів. Різновиди веб-сторінок.  Етапи створення веб-сайтів. Поняття про засоби автоматизованої розробки веб-сайтів, редактор веб-сайтів з графічним інтерфейсом

 

52 

__.__.__

Поняття про систему керування вмістом сайту. Поняття хостингу. Автоматизоване створення статичної веб-сторінки, вибір її типу й оформлення. Наповнення веб-сторінки текстом та графічним матеріалом, створення гіперпосилань, завантаження файлів

 

53 

__.__.__

Практична робота № 15. Автоматизоване створення веб-сайту

 

54 

__.__.__

Основи веб-дизайну

 

55 

__.__.__

Огляд технологій та сервісів Веб 2.0. Веб-спільноти. Вікі технології. Поняття блогу, різновиди блогів. Створення й оформлення блогу, публікація повідомлень та налаштування його параметрів

 

56 

__.__.__

Практична робота № 16.  Створення й ведення власного блогу

(Оцінки за підтему 4.1)

 

4.2. Основи створення комп’ютерних публікацій (3 години)

57 

__.__.__

Поняття комп’ютерної публікації. 3асоби створення публікацій. Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації

 

58 

__.__.__

Особливості роботи з графічними та текстовими об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій. Зв’язки між об’єктами публікації. Перетікання тексту між текстовими полями. Створення, збереження, відкриття та друк публікацій

 

59 

__.__.__

Практична робота № 17. Створення інформаційного бюлетеня або буклету

 

4.3. Опрацювання мультимедійних даних (4 години)
60 

__.__.__

Поняття про мультимедійні дані. Формати аудіо- та відеофайлів. Мультимедійні програвачі. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів.

 

61 

__.__.__

Додавання відеокліпів, звукових ефектів та мовного супроводу до слайдової презентації

 

62 

__.__.__

Програмне забезпечення для опрацювання мультимедійних даних. Розробка аудіо та відео, створення кліпів. Збереження та публікація проектів

 

63 

__.__.__

Практична робота № 18. Створення відео кліпу

(Оцінки за підтеми 4.2 та 4.3)

 

4.4. Інтегроване використання засобів опрацювання електронних документів (2 години)

64 

__.__.__

Обмін даними між графічним редактором, текстовим і табличним процесором, системою керування базами даних, засобом для розробки комп’ютерних презентацій. Імпорт та експорт файлів документів. Вбудовування та зв’язування файлів. Веб-публікація документів

 

65 

__.__.__

Практична робота № 19. Виконання завдань з опрацювання даних у кількох програмних середовищах

 

4.5. Спільна робота з документами.

Розробка колективного проекту (4 години + 1 резерв)

66 

__.__.__

Середовище для спільної роботи  з документами. Колективне виконання завдань з опрацювання даних. Служби онлайнового документообігу.

 

67 

__.__.__

Спільна робота з онлайновими документами

 

68 

__.__.__

Практична робота № 20.  Розробка колективного проекту

 

69 

__.__.__

Захист проектів

(Оцінки за підтеми 4.4 та 4.5)

 

70 

__.__.__

Повторення. Підведення підсумків

 Натисніть тут для завантаження

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання